normatives de padel

Normatives de pàdel

FUNCIONAMENT

● El pagament del lloguer i l’ús d’aquest servei implica l’acceptació, coneixement i compliment de la normativa de les pistes de pàdel.

● Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’un major de 18 anys que se’n faci càrrec en tot moment.

● L’horari del lloguer de les pistes és de dilluns a divendres de 8 a 22 h, dissabtes de 9 a 21 h i diumenges i festius de 9 a 14 h.

● El lloguer de pista és d’una hora exacta. L’horari es regeix pel rellotge situat a les pistes.

● En el moment que s’esgota el temps reservat, les persones usuàries han d’abandonar la pista i tornar la clau a la recepció.

● Aforament màxim de 6 persones per pista, 4 a la pista i 2 esperant fora. En cap cas es permetrà que juguin més de 4 persones dins de la pista.

● La instal·lació no es fa responsable dels objectes personals que portin les persones usuàries ni de les lesions que es puguin originar per la pràctica esportiva.

 

NO ESTÀ PERMÈS

● No es permet menjar ni fumar en els espais i serveis esportius.

● No està permesa l’entrada de cap objecte (motxilles, ampolles, tovalloles…) dins de la pista.

● No està permesa l’entrada i ús de material i complements esportius que no siguin de pàdel ni tampoc jugar a cap esport que no sigui pàdel.

● No es pot jugar amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu, amb vestit o sabates de carrer.

● No s’hi poden impartir classes individuals o col·lectives si no estan organitzades pel CEM L’ESPANYA INDUSTRIAL.

 

OBLIGACIONS

● Cal vestir roba i calçat esportiu adequat per a aquest esport i que no s’hagi utilitzat per anar pel carrer. No es pot utilitzar el calçat amb tacs a la sola.

  • Cal respectar el temps de joc de la resta de persones usuàries. Si el retard a la tornada de les claus excedeix de 10 minuts, l’usuari haurà d’abonar l’import de la penalització.

● Cal respectar la resta de persones usuàries.

● Cal deixar la pista i el seu entorn en bones condicions i lliure de qualsevol objecte.

● Si es detecta qualsevol anomalia i/o desperfecte cal avisar el personal de recepció.

 

SISTEMA DE LLOGUER DE PISTA

● El lloguer de les pistes es farà de forma presencial a la recepció del centre esportiu o per telèfon, en cas que faci la reserva una persona abonada. Les persones no abonades han de fer la reserva presencialment a recepció i pagar l’import al moment. Per tant, en tots els casos l’import del lloguer haurà d’abonar-se abans de fer ús del servei.

● Totes les persones usuàries de la pista llogada han d’estar entre 10 i 15 minuts abans a la recepció per fer les següents gestions: confirmació de la reserva, identificació dels llogaters i traspàs de la clau de la pista. Si l’usuari ha d’anar al vestidor, llogar material o qualsevol altra gestió no especificada anteriorment ho ha de preveure i venir amb més temps d’antelació.

● Cal presentar el carnet d’abonament o un DNI, en el cas de persones no abonades, per obtenir la clau de la pista llogada.

● El màxim nombre de llogaters per pista serà de 6, sent 4 el número màxim de persones dins de la pista (les altres 2 esperaran fora de la pista).

  • Es podrà efectuar el lloguer de les pistes amb 5 dies d’antelació.

 

PROTOCOL DE CLAUS

● La persona titular del lloguer ha de recollir la clau de la pista presentant el carnet d’abonament o un DNI, en el cas de persones no abonades. És necessari fer-ho com a mínim 10 minuts abans de l’hora reservada.

● La persona titular del lloguer és la responsable de la clau fins que la retorni.

● La clau s’ha de retornar un cop finalitzada l’hora de lloguer de pista, en un termini màxim de 10 minuts. Si la clau no es retorna en el termini especificat anteriorment o si es perd, la persona titular haurà d’abonar l’import de penalització.

  • Cal deixar la pista tancada amb clau en cas que immediatament després del seu ús no hi hagi ningú esperant per jugar-hi.

 

CÀNON DE LLUM I LLOGUER DE PALES

● L’activació del llum té un cost addicional i es farà de forma automàtica en funció de l’horari següent:

– Gener a març: de 8 a 9 h i de 17 a 23 h

– Abril a juny: de 18 a 23 h

– Juliol a setembre: de 19 a 23 h

– Octubre a desembre: de 8 a 9 h i de 17 a 23 h

 

● El centre esportiu disposa de servei de lloguer de pales. La persona usuària ha de recollir el material reservat a la recepció i abonar-lo.

● El material s’ha de retornar un cop finalitzada l’hora de lloguer de pista, en un termini màxim de 10 minuts. Si el material no es retorna en el termini especificat anteriorment, es retorna trencat o es perd, la persona usuària haurà d’abonar l’import de penalització.

 

ANUL·LACIONS

● La Direcció del centre es reserva el dret d’anul·lar les reserves per motius de seguretat, esdeveniments, actes puntuals o altres activitats que així ho requereixin.

● Només es retornaran els diners del lloguer en cas de pluja o per anul·lacions efectuades pel centre. No es podran fer canvis ni anul·lacions de pista.

● Si la persona titular del lloguer no es presenta o anul·la la reserva de pista, no se li retornarà l’import efectuat.

 

PENALITZACIONS

● La Direcció del centre es reserva el dret de penalitzar el mal ús de les instal·lacions i del material, així com el comportament inadequat, aplicant la restricció de l’ús de les pistes durant el període de temps que consideri convenient i amb l’abonament, si es considera necessari, de l’import total del cost del desperfecte.

● Les penalitzacions previstes són les següents:

– Retard del retorn del material 5 €/hora

– Retard del retorn de clau 12 €/hora

– Pèrdua de la clau 8,75 €

– Cost de les pales 50 €

 

La Direcció del centre es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquesta normativa.